ข้อมูลกลุ่มอาชีพในเขตนิคมสหกรณ์ปี 2564

ข้อมูลทั่วไป

แสดงข้อมูลทำเนียบกลุ่มอาชีพ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565)

•  ข้อมูลทั่วไปกลุ่มอาชีพ  ปี  พ.ศ. 2564

 

ธุรกิจในแต่ละด้าน

แสดงข้อมูลธุรกิจของกลุ่มอาชีพในแต่ละด้าน (ข้อมูล ณวันที่ 1 มกราคม 2565)

•  จำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพที่ร่วมทำธุรกิจในแต่ละประเภท

•  ราฟ  จำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีกที่ร่วมทำธุรกิจในแต่ละประเภท

 

การมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ 

แสดงข้อมูลการมีส่วนร่วมธุรกิจกับกลุ่มอาชีพของสมาชิกกลุ่มอาชีพ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565)

•  จำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพที่ร่วมทำธุรกิจกับกลุ่มอาชีพ

•  กราฟ  แสดงจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพที่ร่วมทำธุรกิจกับกลุ่มอาชีพ

 

สินค้าและบริการหลัก

แสดงจำนวนกลุ่มอาชีพข้อมูลสินค้าและบริการหลักของกลุ่มอาชีพ (ข้อมูล ณวันที่ 1 มกราคม 2565)

•  ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของกลุ่มอาชีพ

•  ราฟ  ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของกลุ่มอาชีพ