การออกเอกสารสิทธิที่ดิน

การออกหนังสืออนุญาต (กสน.3) 

พื้นที่โครงการ

 45,726  ไร่

พื้นที่จัดสหกรณฺ

 30,000  ไร่

พื้นที่จัดสรรไม่ได้

 15,726  ไร่

ผลการออก กสน.3

 19,732  ไร่

พื้นที่คงเหลือ

  10,268  ไร่