การออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5) นิคมสหกรณ์จังหวัด

พื้นที่โครงการ

 45,726  ไร่

พื้นที่จัดสหกรณฺ

  30,000  ไร่

พื้นที่จัดสรรไม่ได้

  15,726  ไร่

ผลการออก กสน.5

  14,188  ไร่

พื้นที่คงเหลือ

  15,812  ไร่