แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน ผลผลิต/โครงการ   กิจกรรมหลัก

แผนงาน  บุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน  ลดความเลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน)

ผลผลิต   รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์       

        - กิจกรรมรอง  บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน  ลดความเลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน

ผลผลิต   สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

         - กิจกรรมรอง  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

        -  กิจกรรมรอง  ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์

         - กิจกรรมรอง  รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

กิจกรรมหลัก  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทสและกาสื่อสาร

         - กิจกรรมรอง  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ(รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

แผนงาน   พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

โครงการ  พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

         - กิจกรรมรอง  การพัฒนาธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (เพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ตามแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ)

                              การพัฒนาธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (เพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ตามแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ) เพิ่มเติม

         - กิจกรรมรอง  ชุมชน (1) - (5)

                               พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิตภาคการเกษตร

                               พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน

โครงการ  พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในสหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์

         - กิจกรรมรอง  ส่งเสริมและพัฒนาหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (ขับเคลื่อนเกษตรกรอิทรีย์ในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์)

โครงการ  พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลัก  สนับสนุนพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

         - กิจกรรมรอง  การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

โครงการ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธอภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลัก สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

         - กิจกรรมรอง  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร