สารสนเทศคู๋มือประชาชน

แนวทางปฎิบัติคู่มือประชาชน

สรุปกระบวนงานของกรม แก้ไข

1.การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์

2.การกำหนดวงเงินดำเนินกิจการของกลุ่มเกษตรกร

3.การขอความเห็นชอบการควบสหกรณ์

4.การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับฝากจากสมาชิกและกลุ่มเกษตรกรอื่น

5.การขอความเห็นชอบควบกลุ่มเกษตรกร

6.การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับฝากจากสมาชิกและกลุ่มเกษตรกรอื่น

7.การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยื่มเงิน

8.การรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร

9.การรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรที่ควบเข้ากัน

10.การรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร

11.การรับจดทะเบียนสหกรณ์

12.การเลือกตั้งผู้ชำระบัญชี

13.การนำเงินไปลงทุนโดยซื้อหุ้นของสถาบันอื่น (1)

14.รับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์

15.รับจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์

16.รับจดทะเบียนควบสหกรณ์

17.รับจดทะเบียนสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยแยกจากสหกรณ์เดิม

18.การขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ (การลงนามในสัญญา)

19.การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ดินที่ได้รับเอกสารสิทธิ์

20.การอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ กรณีวงเงินเกิน 5 ล้านบาท

21.การอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ กรณีวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบา1

22.การอนุมัติให้เงินกู้แก่กลุ่มเกษตรกร (1)

23.การออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5)

24.การออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ (กสน.3)

25.ขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์