งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี2563

สหกรณ์กองทุนสวนยางนาแต้  จำกัด

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคำโพน  จำกัด

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนาห้วยทราย  จำกัด

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโพนทอง  จำกัด

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหินสิ่ว  จำกัด

สหกรณ์การเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหินเกิ้ง  จำกัด

สหกรณ์การเกษตรทุ่งคำนกยูง  จำกัด

สหกรณ์การเกษตรนาเจริญ  จำกัด

สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินนายม  จำกัด

สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินปทุมราชวงศา จำกัด

สหกรณ์การเกษตรผู้แปรรูปผลิตผลพื้นเมือง  จำกัด

สหกรณ์การเกษตรผู้ผลิตหม่อนไหม  จำกัด

สหกรณ์การเกษตรพนา  จำกัด

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลุกค้า ธ.ก.ส.อำนาจเจริญ  จำกัด

สหกรณ์การเกษตรเมืองอำนาจเจริญ  จำกัด

สหกรณ์การเกษตรลืออำนาจ  จำกัด

สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตชานุมาน  จำกัด

สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตปทุมราชวงศา  จำกัด

สหกรณ์การเกษตรสตรีเย็บปักถักร้อยหัวตะพาน  จำกัด

สหกรณ์การเกษตรเสนางคนิคม  จำกัด

สหกรณ์การเกษตรหัวตะพาน  จำกัด

สหกรณ์การเกษตรอนุรักษ์ป่าดงใหญ่  จำกัด

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาดูนสามัคคี   จำกัด

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพุทธบริษัทบ้านหนองไหล   จำกัด

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองตาใกล้   จำกัด

สหกรณ์เคหะสถานมิ่งเมืองมั่นคง   จำกัด

สหกรณ์เทพประสิทธิ์บริการ  จำกัด

สหกรณ์นิคมนาหว้าใหญ่   จำกัด

สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงสวาง จำกัด

สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองปลิง จำกัด

สหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันปทุมราชวงศา จำกัด

สหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกรพนา จำกัด

สหกรณ์สตรีลืออำนาจ จำกัด

สหกรณ์สตรีหัวตะพาน จำกัด

สหกรณ์สตรีอำเภอพนา จำกัด

สหกรณ์สตรีอำเภอเสนางคนิคม จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด