โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5 โดยกลุ่มเป้าหมายคือสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 29 ราย แยกเป็น 1. กลุ่มเกษตรกรทำนาคึมใหญ่ จำนวน 25 ราย 2.กลุ่มเกษตรกรทำนาเสนางคนิคม จำนวน 4 ราย พร้อมนี้ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ คือเน้นให้เกษตรกรแต่ละรายต้องมีการพัฒนาพื้นที่ของตนเองให้มีระบบสำรองน้ำเพื่อการเกษตรไว้ใช้ในเหตุฉุกเฉิน โดยเริ่มขุดสระกักเก็บน้ำไว้ใช้ในไร่นา หรือขุดเจาะบ่อบาดาลไว้ใช้ทดแทนน้ำชลประทานในบางช่วงที่เกิดการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ณ.ศาลาประชาคมบ้านคึมใหญ่ ต.คึมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ