สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพลังน้ำใจสามัคคี จำกัด ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1  

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายเลิศฃาย ภักดีไทย เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ของสหกรณ์เครดิตยูเนียนพลังน้ำใจสามัคคี จำกัด เพื่อเสนอข้อมูลดำเนินกิจการสหกรณ์และให้คำแนะนำการเลิกสหกรณ์ โดยที่ประชุมใหญ่มีมติเป็นเอกฉันท์เลิกสหกรณ์ตามมาตรา 70(3) แห่งพรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542      ณ ศาลาวัดอณุดรทัย บ้านนำ้ท่วม ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ