ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด

วันที่ 3 กันยายน 2563 นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในประเด็นการพัฒนาการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพร สินค้าอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง