ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องตามมติ จกบ.

วันที่ 3 กันยายน 2563 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินนายม จำกัด เพื่อติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ตามมติที่ประชุม จกบ. โดยสหกรณ์มีปัญหาสินค้าขาดบัญชี ลูกหนี้ปฏิเสธหนี้ มีหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ค้างชำระ และลูกหนี้ที่ผิดสัญญาจำนวนมาก