ประชุมประจำเดือนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 9/2563

วันที่ 9 กันยายน 2563 นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9/2563 ประจำเดือนกันยายน 2563 ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 43 คน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ