ลงพื้นที่ติดตามโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์

วันที่ 9 กันยายน 2563 นายทวีภัทร เหล่าบรรเท่า สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางสาวพรพิมล สิมมา นักวิชาการสหกรณ์ พร้อมด้วยนายโกมาศ เสภูมี   พนักงานขับรถยนต์ ส.2 ให้การต้อนรับนายเกรียงไกร นาคเอี่ยม   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มจัดที่ดินนิคมสหกรณ์ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์ เกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนโรงเรือนพร้อมระบบน้ำ จำนวน 10 โรงเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ บ้านโคกพระ ตำบลนาป่าเเซง ปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ