บรรยายให้ความรู้พระราชบัญญัติสหกรณ์และการจัดทำนิติกรรมสัญญาของสหกรณ์

วันที่ 13 กันยายน 2563 นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายวสิษฐ์พล พุทธพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และนายตักกะพงษ์ สุขวรรณ นิติกรปฏิบัติการ เป็นวิทยากร บรรยาย หัวข้อพระราชบัญญัติสหกรณ์และการจัดทำนิติกรรมสัญญาของสหกรณ์ โครงการสัมมนาผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกประเภท “หลักสูตร รู้เท่าทันบัญชีสหกรณ์ ในยุค 5 G” ณ ห้องประชุมดอกจาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโดย คณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ