ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 14 กันยายน 2563 นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายสุริยัน ทองธรรมชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอำนาจเจริญ (ก.บ.จ.อจ.) ครั้งที่ 8/2563 โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง