ประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรทำนาเสนางคนิคม

วันที่ 14 กันยายน 2563 นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรทำนาเสนางคนิคม โดยกลุ่มฯ จัดตั้งปี 2551 มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิมาโดยตลอดและตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้ครบทุกด้าน เช่น การรวมรวมผลผลิต การให้สินเชื่อ การจัดหาสินค้ามาจำหน่าย และการรับฝากเงิน