โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และวางแผนการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและกำกับดูแลสหกรณ์ในจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และวางแผนการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและกำกับดูแลสหกรณ์ในจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามกรอบทิศทางและนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ระหว่างวันที่ 15 – 18 กันยายน 2563 ณ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และศึกษาดูงานสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี