สร้างเครือข่ายลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน

วันที่ 22 กันยายน 2563 นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานตาม “โครงการสร้างเครือข่ายลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน กรมส่งเสริมสหกรณ์” ในจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการวางแผนการผลิต แผนธุรกิจ และศึกษาดูงานการเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ จังหวัดอุบลราชธานี