ติดตามผลความก้าวหน้าการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2563

วันที่ 24 กันยายน 2563 นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายวสิษฐ์พล พุทธพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ