ติดตามโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้นายวัชรินทร์ มามาก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วย นางภัทรนันท์ คำภา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ประสานงาน และติดตามโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ ในพื้นที่สหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกรพนา จำกัด อำเภอพนา พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานธุรกิจการรวบรวมข้าว และแปรรูปข้าวของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาดูนสามัคคี จำกัด อำเภอลืออำนาจ เพื่อประสานข้อมูลสร้างเครือข่ายซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์

{gallery}