วิเคราะห์ความเหมาะสมของน้ำบาดาลเพื่อใช้ในการเกษตร

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญมอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบค่าความเข้มข้นและสารประกอบของน้ำบาดาลของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำนาคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมและความปลอดภัยในการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การอุปโภคบริโภค ใช้ในการเกษตร ตลอดจนการนำไปเลี้ยงสัตว์ ภายใต้โครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

{gallery}