โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้ดำเนินการจัดประชุมโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 ในการนี้ นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายวัชรินทร์ มามาก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมและดำเนินการตามโครงการฯ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 , 3 ขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ พัฒนาการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ที่มีร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือและเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต และร้านสหกรณ์ ซึ่งมีสหกรณ์ให้ความสนใจร่วมมือและเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์ เช่น สหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกรพนา จำกัด สหกรณ์การเกษตรลืออำนาจ จำกัด สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาดูนสามัคคี จำกัด ทั้งนี้ ในการประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 27 คน

{gallery}