ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้นแบบที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้นแบบที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ระดับเขต ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบออนไลน์ทางไกลโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

{gallery}