ซักซ้อมการนำเสนอผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการภาครัฐจังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมซักซ้อมการนำเสนอผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการภาครัฐจังหวัดอำนาจเจริญ และการตอบข้อซักถาม เพื่อรับการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน (Site Visit) จากคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 ประเภทรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด (PMQA) โดยมีนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการซักซ้อม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ

{gallery}