ประชุมกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. อำนาจเจริญ จำกัด

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายทวีภัทร   เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายวัชรินทร์ มามาก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. อำนาจเจริญ จำกัด เพื่อเสนอแนะในเรื่องการติดตามแก้ไขปัญหาลูกหนี้การค้าค้างนาน และการติดตามผลการดำเนินงานให้นำแผนปรับปรุงการดำเนินงานมาติดตามในที่ประชุมเพื่อพิจารณาผลงานที่ไม่ได้ตามแผนที่กำหนด และให้มีการวิเคราะห์วางแผนการดำเนินงานให้มีกำไรเพื่อชดเชยการขาดทุนต่อไป

{gallery}