โครงการพัฒนาแปลงสาธิตพันธุกรรมพืช

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการพัฒนาแปลงสาธิตพันธุกรรมพืชในพื้นที่นิคมสหกรณ์  ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ วัดสหกรณ์นิคม ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่น โดยการรวบรวม ปลูก อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช และเพื่อพัฒนาแปลงสาธิตพันธุกรรมพืชในพื้นที่นิคมสหกรณ์พนา และวัดสหกรณ์นิคม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพันธุกรรมพืชของชุมชนและสมาชิกสหกรณ์

{gallery}