ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายวัชรินทร์ มามาก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน จำนวน 12 คณะทำงาน และขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐโดยให้คณะกรรมการ คสป. และคณะทำงานที่คณะกรรมการ คสป. จัดตั้งขึ้น ร่วมกันดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนดด้วยการดำเนินงานคู่ขนานกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้และความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจชุมชนให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 4

{gallery}