ประชุมเตรียมการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าที่ร้อยโท ปุณณกิจ เชาว์น้อย สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 - 3 ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ และผู้แทนสหกรณ์ในจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ของจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 34 คน ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3

{gallery}