ติดตามเร่งรัดหนี้จากสมาชิกสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงสวาง จำกัด

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวนคร สุขดี นักวิชาการสหกรณ์ สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าแนะนำ ส่งเสริมการดำเนินงานพร้อมกันนี้ได้ร่วมสังเกตการณ์และติดตามการเร่งรัดหนี้จากสมาชิก ของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงสวาง จำกัด

{gallery}