ให้ความรู้ด้านการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่ม โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าที่ร้อยโท ปุณณกิจ เชาว์น้อย สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายวสิษฐ์พล พุทธพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมเป็นวิทยากร หัวข้อ การรวมกลุ่ม และการบริหารจัดการกลุ่ม โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ศาลาประชาคมบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

{gallery}