งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีก่อนเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าที่ร้อยโท ปุณณกิจ เชาว์น้อย สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายวัชรินทร์ มามาก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมกิจกรรมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีก่อนเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย นายประถม จิตรักษ์) หมู่ที่ 3 ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อร่วมกิจกรรมฐานเรียนรู้เกษตรกรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ฤดูกาลปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่

{gallery}