ประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 1

วันที่ 10 มีนาคม 2565 ว่าที่ร้อยโท ปุณณกิจ เชาว์น้อย สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้นายวัชรินทร์ มามาก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ในจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย จำนวน 10 สถาบัน เพื่อทบทวนจัดทำแผนจัดการสินค้า OPP ขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตร (OPP) และหารือผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อจัดทำข้อมูลสินค้าเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูป พร้อมคัดเลือกผู้แทนกลุ่มคลัสเตอร์สินค้า (แม่ข่าย) เพื่อเป็นตัวแทนระดับจังหวัด มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ

{gallery}