ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรหัวตะพาน  จำกัด

วันที่  22 เมษายน  2565  ว่าที่ร้อยโท ปุณณกิจ  เชาว์น้อย  สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรหัวตะพาน  จำกัด  และให้คำแนะนำส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์

{gallery}