โครงการสหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมและทำบุญเนื่องในโอกาสวันต้นไม้แห่งชาติ และเทศกาลวันวิสาขบูชา

วันที่  17  พฤษภาคม  2565  ว่าที่ร้อยโท ปุณณกิจ  เชาว์น้อย  สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม และทำบุญเนื่องในโอกาสวันต้นไม้แห่งชาติ และเทศกาลวันวิสาขบูชา  ณ วัดสหกรณ์นิคม  ตำบลนาหว้า  อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ  โดยมีการจัดกิจกรรมถวายภัคตาหารเพล  ถวายจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์  จำนวน  7  รูป  และกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณพื้ที่วัด  ซึ่งต้นไม้ประกอบด้วย  ตันตะเคียนหิน  ต้นพยุง  ต้นยางนา  รวม  600  ต้น  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน  และส่งเสริมสนับสนุนให้พุทธสนิกชนได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต  และเพื่อสร้างความร่วมมือ ร่วมใจ ในกระบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ชุมชน และภาคราชการที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้การดำเนินโครงการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้นำขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดอำนาจเจริญ  บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  และผู้นำชุมชนในพื้นที่