ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยโทปุณณกิจ เชาว์น้อย สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  มอบหมายให้นายวสิษฐ์พล  พุทธพงษ์  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ผู้ใช้น้ำฯบ้านหนองปลิง จำกัด เพื่อยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ จากระดับชั้น 2 ไประดับชั้น 1 โดยดำเนินการใน 4 เรื่อง ได้แก่

1.การพัฒนาผู้จัดทำบัญชีของสหกรณ์

2.การจัดทำสัญญาเงินกู้และสัญญาค้ำประกันของสหกรณ์

3.การจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์

4.การจัดทำงบทดลองและการนำเสนองบทดลองต่อคณะกรรมการ