สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  ร่วมตรวจสต็อกข้าว

วันที่ 23 พฤษภาคม  2565  ว่าที่ร้อยโท  ปุณณกิจ  เชาว์น้อย  สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  มอบหมายให้นายประพันธ์ศักดิ์  ทองไทย  นักวิชาการมาตรฐานสินค้า  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  ร่วมตรวจสอบสต็อกข้าวผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อก  ปีการผลิต  2564/65  กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ  ตามคำสั่งคณะทำงานตรวจสอบและกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าว  จังหวัดอำนาจเจริญ  โดยเข้าตรวจตามโรงสีข้าวที่เข้าร่วมโครงการฯ ในจังหวัดอำนาจเจริญ