โครงการสมาชิกวุฒิสภาพประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

วันที่  26  พฤษภาคม  2565  ว่าที่ร้อยโท ปุณณกิจ  เชาว์น้อย  สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)  และหัวหน้าส่วนราชการ  ณ  ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ  อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ  เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของจังหวัด  ดังนี้ 

  1. การขับเคลื่อนการดำเนินงานขยัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. โครงการสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
  3. การส่งเสริมการปลุกหม่อนเลี้ยงไหมของจังหวัดอำนาจเจริญ