โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

วันที่ 2 มิถุนายน 2565  ว่าที่ร้อยโท ปุณณกิจ  เชาว์น้อย สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ในจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   กิจกรรม : ประชุมวางแผนการพัฒนาการดำเนินงานซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ และการเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ รวมทั้ง ส่งเสริมความร่วมมือเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต โดยมีฝ่ายจัดการ กรรมการสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์  สหกรณ์เครือข่าย กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  เข้าร่วมประชุม จำนวน 26 คน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกรพนา จำกัด อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ