โครงการพัฒนากรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยโท ปุณณกิจ  เชาว์น้อย  สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายวัชรินทร์  มามาก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมสังเกตการณ์อบรมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเมืองอำนาจเจริญ จำกัด โครงการพัฒนากรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา