ติดตามเร่งรัดให้สมาชิกนิคมสหกรณ์  ยื่นออกเอกสารสิทธิ์ กสน.3 และ กสน.5

วันที่  20-23  มิถุนายน 2565 นางสาวเพ็ญวรรณ  แสนทวีสุข  ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์พนา   มอบหมายให้สิทธิวัฒน์   น้อยวงศ์   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ   พร้อมด้วยนายโกมาศ   เสภูมี  พนักงานขับรถยนต์ ส.2 ออกพื้นที่ติดตามเร่งรัดให้สมาชิกนิคมสหกรณ์  มายื่นคำขอ ออกเอกสารสิทธิ์หนังสือขออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ (กสน.3) และหนังสือแสดงการทำประโยชน์ในที่ดิน (กสน.5)  จำนวน 6 ราย ที่ดิน 6 แปลง เนื้อที่ประมาณ 34-3-98 ไร่