ตรวจการสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินปทุมราชวงศา จำกัด

วันที่  23 - 24  มิถุนายน  2565  ว่าที่ร้อยโท  ปุณณกิจ   เชาว์น้อย  สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  รองนายทะเบียนสหกรณ์  มอบหมายให้นายสุรเดช  ปัดสำราญ   ผู้ตรวจการสหกรณ์  และคณะผู้ตรวจการประจำจังหวัดอำนาจเจริญ  ชุดที่  3  เข้าตรวจการสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินปทุมราชวงศา จำกัด ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ (อจ) 9/2565 ลงวันที่ 11  เมษายน  2565  เพื่อตรวจสอบป้องกันปัญหาการเกิดข้อบกพร่องอันเกิดจาก การดำเนินงานหรือการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์  โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับธุรกิจเงินฝากและธุรกิจสินเชื่อทุกขั้นตอน   และจัดทำรายงานสรุปข้อเท็จจริง เสนอนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อทราบและพิจารณาสั่งการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป