ประชุมประจำเดือนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 7/2565

วันที่  2  สิงหาคม  2565  ว่าที่ร้อยโท ปุณณกิจ  เชาว์น้อย  สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นประธานการประชุมประจำเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  ครั้งที่ 7/2565  เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ