ติดตามแก้ไขปัญหาข้อสังเกต สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. อำนาจเจริญ จำกัด

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ว่าที่ร้อยโท ปุณณกิจ เชาว์น้อย สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายวัชรินทร์ มามาก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ติดตามการแก้ไขปัญหาข้อสังเกต และให้คำแนะนำเรื่องเตรียมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. อำนาจเจริญ จำกัด ตลอดทั้งประชาสัมพันธ์ให้สหกรณ์สนับสนุนสั่งซื้อลำไยในจังหวัดลำพูน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่คาดการณ์ผลผลิตจะออกมากในเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม นี้