ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโพนทอง จำกัด

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. ว่าที่ร้อยโทปุณณกิจ เชาว์น้อย สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโพนทอง จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 และจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565