ร่วมงานรณรงค์การถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตข้าวให้ปฏิบัติได้จริง ภายใต้โครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานรณรงค์การถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตข้าวให้ปฏิบัติได้จริง ภายใต้โครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยมี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสุริยัน ทองธรรมชาติ สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้ได้มอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน. 5) ให้แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์พนา    จำนวน 10 ราย เพื่อให้เกษตรกรมีที่ดินทำกินและพึ่งพาตัวเองได้ สำหรับเกษตรกรที่ได้รับหนังสือรับรองดังกล่าวได้ได้ทำเกษตรอินทรีย์ ปลูกผักปลอดภัย เพิ่มรายได้ มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน