กสส.1 ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินนายม จำกัด

วันที่9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายสุริยัน ทองธรรมชาติ สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายธีระยุทธ จิตร์ตรีสินธุ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินนายม จำกัด เพื่อติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ จกบ.