ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสมาชิกที่ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำของโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาฯ ระยะที่ 2 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุริยัน ทองธรรมชาติ สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3   ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสมาชิกที่ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำของโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาฯ ระยะที่ 2 ของสหกรณ์การเกษตรผู้ผลิตหม่อนไหม จำกัด สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการจำนวน  8  ราย ณ ตำบลคำโพน  อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ