แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางรัตนาพร สีสด เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าแนะนำส่งเสริมการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและการจัดทำเอกสารต่างๆ ประกอบการบันทึกบัญชีให้กับกลุ่มเกษตรกรทำนาเสนางคนิคม