โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 นางสาวเพ็ญวรรณ   แสนทวีสุข ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์พนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นิคมสหกรณ์พนา ร่วมกันปลูกต้นพยุงเสริม ภายในแปลงสาธิตโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน 100 ต้น ณ บริเวณที่ทำการนิคมสหกรณ์พนา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ