โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฟื้นฟู ดูแล เกษตรกรผู้ประสบภัยจังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายวสิษฐ์พล พุทธพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมออกหน่วยบริกการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ตามโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฟื้นฟู ดูแล เกษตรกรผู้ประสบภัยจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 10 โดยให้ความรู้และแนะนำ ให้คำปรึกษา การจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และการรวมกลุ่มและแจกน้ำยาล้างจานให้กับประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่มารับบริการ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดอำนาจเจริญ ในการช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดอำนาจเจริญ ณ บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ