สสจ.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ชี้แจงโครงการสร้างระบบน้ำในไร่นาระยะที่ 2

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นายธีระยุทธ จิตร์ตรีสินธุ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่อำเภอเสนางคนิคมเพื่อทำการสำรวจข้อมูลและชี้แจง  และทำความเข้าใจโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกรระยะที่ 2 เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของสมาชิกจากสภาวะการขาดน้ำในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยจากการลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วพบว่ามีนาข้าวของสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการขาดน้ำแห้งตาย และเสียหายเป็นบริเวณกว้างซึ่งกำลังรอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐอยู่หลายราย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการชำระหนี้ของสามาชิกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้